Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK 

1)Všeobecné ustanovenia
Uplatňovanie a postup vybavovania reklamácie sa riadi predpisom v zákonoch uvedených v Občianskom zákonníku č. 40/1964 Zb., podľa zákona č. 634/1992 a č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a bude sa vzťahovať iba na tovar, ktorý bol zakúpený na internetovej stránke www.auto-olej.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. K zakúpenému tovaru je priložený daňový doklad o kúpe prípadne záručný list. Ak to umožňuje povaha veci, bude vydaný zákazníkovi len doklad o kúpe tovaru. V tom prípade bude k vybaveniu reklamácie postačovať len doklad o kúpe.

2) Záručné podmienky
a) Dĺžka záruky v mesiacoch je uvedená na záručnom liste alebo faktúre ak bola vystavená. Ak nie je vyznačená záručná doba u niektorej položky tovaru, tak sa poskytuje záruka na 24 mesiacov. Táto doba začína dňom vystavenia dokladu o kúpe tovaru a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave a jej dĺžka je doba od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil. V prípade výmeny tovaru nemusí zákazník dostať úplne nový výrobok, ale vymenený výrobok bude mať minimálne rovnaké parametre ako reklamovaný tovar.

b) Záruka sa vzťahuje na všetky viditeľné aj skryté poškodenia tovaru, ktoré nie sú zlučiteľné s jeho funkčnosťou, úžitkovými a estetickými vlastnosťami. V prípade tovaru, kde je to nevyhnutné, vystaví predávajúci záručný list, ktorý kupujúci dostane spolu s tovarom. U ostatného tovaru kupujúci preukazuje pôvod tovaru faktúrou (dodacím listom). Kvôli tomu je kupujúci povinný si tento doklad a obal reklamovaného tovaru počas trvania záruky ponechať a uschovať.

c) Kupujúci je povinný si tovar prezrieť po jeho prevzatí bez zbytočného odkladu. Prevzatím rozumieme odovzdanie tovaru prepravcom zákazníkovi. Zároveň je povinný oznámiť predávajúcemu hneď po uskutočnení kontroly dodaného tovaru všetky nedostatky (poškodenia), ktoré zistil, alebo ktoré pri odbornej kontrole bolo možné zistiť. Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre či dodacom liste, je nevyhnutné podať o tomto stave správu predávajúcemu do 2 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru (objednávky).

d) Kupujúci je povinný oznámiť zistené nedostatky predávajúcemu písomne na adrese predávajúceho. V oznámení musí kupujúci uviesť zistené nedostatky (charakteristika, ako sa prejavujú) a musí uviesť nárok, ktorý v dôsledku škody uplatňuje. Kupujúci v dôsledku poškodenia tovaru môže uplatniť nasledujúce kroky: dodanie chýbajúceho tovaru, oprava tovaru, výmenu poškodeného tovaru, primeranú zľavu z nákupnej ceny tovaru, odstúpenie od zmluvy (nárok na odstúpenie od zmluvy je uskutočniteľný iba v prípade, ak ani jedno z vyššie spomenutých riešení nie je realizovateľné alebo sa jedná o neodstrániteľnú chybu výrobku). Určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať.

e) Odberateľ doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu firmy Tomáš Sekerák - SEKY alebo inú dodávateľom určenú adresu. Tovar musí byť v pôvodnom balení a stave, čistý a hygienicky nezávadný, kompletný, vrátane príručiek a ostatného príslušenstva, ak boli dodané. Ku každému tovaru musí predložiť doklad o kúpe tovaru spolu so záručným listom, ak bol vydaný. V prípade reklamovaného produktu, kde bola vyžadovaná odborná montáž, je nutné dodať písomné potvrdenie servisu alebo odborníka, ktorý aplikáciu vykonával.

f) Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu výrobku, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom: predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo predávajúci chybný tovar vymení.

g) Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu:

výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

h) Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

i) Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dva krát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

j) Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch: poškodením tovaru pri preprave (takéto škody je nutné riešiť s prepravcom pri preberaní tovaru); porušením ochranných pečatí a garančných nálepiek, ak sa nachádzajú na výrobku; mechanickým poškodením, neodbornou inštaláciou, dodatočnou manipuláciou a obsluhou, nevhodným ošetrovaním; používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami určenému prostrediu; ak tovar bol poškodený živlami (voda, oheň, blesk alebo iná vyššia moc), alebo tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo poškodený iným vonkajším vplyvom (nestabilita elektrickej siete alebo napájacom zdroji atď.).

k) Vprípade neoprávnenej reklamácie tovaru spotrebiteľom je predávajúci oprávnený účtovať spotrebiteľovi náklady spojené s reklamáciou výrobku v plnej výške jeho nákladov

l) Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

m) Spoločnosť Tomáš Sekerák - SEKY (www.auto-olej.sk) si vyhradzuje právo nahradiť zlé a neopraviteľné výrobky za tovar z rovnakými alebo lepšími parametrami.

n) Na tovar je bežná reklamačná lehota 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia resp. doručenia tovaru predávajúcemu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodol inak. Ak si charakter tovaru vyžaduje určenie stanoviska vo veci posúdenia reklamácie inou osobou (organizáciou) začína táto lehota plynúť odo dňa vydania takéhoto stanoviska o oprávnenosti reklamácie. Spotrebiteľ je pred odovzdaním tovaru na reklamáciu o tejto skutočnosti informovaný.

o) V prípade tovarov, kde vybavenie a kvalifikácia predajcu neumožňujú vykonanie posúdenia reklamácie a prípadné odstránenie reklamovanej chyby, si predávajúci vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

3) Použiteľné právo, záverečné ustanovenia

a) Pre tento reklamačný poriadok a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie obchodný súd v sídle predávajúceho.

b) Tento reklamačný poriadok vstupuje do platnosti dňa 31.10.2018. Spoločnosť Tomáš Sekerák - SEKY (www.auto-olej.sk) si vyhradzuje právo zmeny tohto reklamačného poriadku ako aj na špecifické dojednania v závislosti na charaktere tovarov.

 

 

V Bretejovciach dňa 31.10.2018

 

no alt

PARTNER

12
Apríl
2019

Ako vybrať olej do auta

Pridané: 12.4.2019 00:32:49 Počet zobrazení: 911

Ako vybrať olej do auta

Čítajte viac... Komentáre: 0

12
Apríl
2019

Označovanie olejov

Pridané: 12.4.2019 00:23:56 Počet zobrazení: 855

Čítajte viac... Komentáre: 0

12
Apríl
2019

MANN FILTER - zoznam označení a použitie filtrov

Pridané: 12.4.2019 00:44:31 Počet zobrazení: 749

MANN FILTER - zoznam označení a použitie filtrov

Čítajte viac... Komentáre: 0

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info