Dynamax CETANE BOOSTER 150ML

Dynamax CETANE BOOSTER  150ML

Hodnotenie produktu: Zatiaľ bez hodnotenia. Buďte prvý!

Vaše hodnotenie:

Pre lepšiu horľavosť paliva. Zvyšuje cetánové číslo paliva až o 5 bodov. Lepší štart za studena.

5,90 €

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: Dynamax

Pre lepšiu horľavosť paliva. Zvyšuje cetánové číslo paliva až o 5 bodov. Lepší štart za studena. Použitie: Pridajte do nádrže 150 ml na 60 litrov motorovej nafty pred každým tankovaním. POZOR. Obsahuje: 2-etylhexyl-nitrát. H302 Škodlivý po požití . H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou. H332 Škodlivý pri vdýchnutí. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH044 Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore. EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit' vysušenie alebo popraskanie pokožky. P261 Zabráňte vdychovaniu pár. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre . P301+P312 PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára/.P302 +P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad podľa platných právnych predpisov. Minimálna trvanlivosť: 3 roky od dátumu výroby.

Nový komentár

* (Povinné)

no alt

PARTNER

12
Apríl
2019

Ako vybrať olej do auta

Pridané: 12.4.2019 00:32:49 Počet zobrazení: 911

Ako vybrať olej do auta

Čítajte viac... Komentáre: 0

12
Apríl
2019

Označovanie olejov

Pridané: 12.4.2019 00:23:56 Počet zobrazení: 853

Čítajte viac... Komentáre: 0

12
Apríl
2019

MANN FILTER - zoznam označení a použitie filtrov

Pridané: 12.4.2019 00:44:31 Počet zobrazení: 749

MANN FILTER - zoznam označení a použitie filtrov

Čítajte viac... Komentáre: 0

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info